Návod na pokládku dřevěné podlahy ESCO

 

MONTÁŽNÍ NÁVOD NA POKLÁDKU DŘEVĚNÝCH PODLAH ESCO

1. Úvod

2. Kroky před instalací

3. Připravenost podkladu

4. Kontrola dodané podlahy

5. Instalační materiál

6. Instalace/pokládka

    a. Celoplošné lepení

    b. Plovoucí způsob pro spoj pero/drážka

    c. Montáž masivních prken mechanickým připevňováním na dřevěnou podkladovou desku

    d. Instalace podlahy s podlahovým topením (chlazením)

7. Dohotovení

1. ÚVOD

Pokud podlaha není položena správně nebo nejsou dodržovány pokyny pro pokládku, společnost ESCO CZ PRODUCTION s.r.o. a ESCO PODLAHY s.r.o. (dále jen „Esco“) nemůže být zodpovědná za škody a dodatečné náklady spojené s pokládkou podlahy. Tento návod na pokládku vychází z ČSN 49 2120 (Dřevěné podlahy – požadavky na montáž a posuzování). Zvažte, jestli montáž vaší podlahy provedete vy nebo jí svěříte odborné firmě.2. KROKY PŘED INSTALACÍ

Skladování

• Podlahu skladujte na rovném podkladu v dokonale suchém prostředí, které je chráněno před vlhkostí (doporučená relativní vlhkost vzduchu prostředí v rozmezí 40-60 %), aby se zabránilo deformaci dílců.

• Místnost temperujte na teplotu 20 +/- 3 °C.

• Podklad temperujte na 15–26 °C.

Aklimatizace

• Jednotlivé balíky uložte min. 24 hodin v případě vícevrstvé podlahy a min. 48 hodin v případě masivní podlahy před instalací do místnosti, kde se bude podlaha pokládat.

• Pokud již nehrozí nebezpečí poškození podlahy prachem apod. doporučujeme odstranit ochrannou folii jednotlivých balíků podlahy, ale nepřestříhávejte pásky, mohlo by dojít k prohnutí dílců.

Důležité UPOZORNĚNÍ!

V případě nedodržení výše uvedených klimatických podmínek (vlhkost a teplota) nezačínejte s pokládkou podlah ani podlahu do místnosti neskládejte do doby, kdy budete schopni tyto podmínky zajistit (například pomocí regulátoru vlhkosti). Pokládka podlahy musí být finální prací na místě, tedy po všech dokončovacích pracích (malování, tapetování, atd…).

3. PŘIPRAVENOST PODKLADU

Podklad musí splňovat tyto vlastnosti:

• Musí být suchý a čistý (bez prachu, zrn, nečistot).

• Odchylka rovinnosti podkladu musí být max. 2 mm /2 m.

• Povrch podkladu musí být dostatečně pevný – minimálně 1MPa v odtrhu.

• Podklad nesmí být poškozený, například velké praskliny.

Doporučení:

V případě nedodržení těchto podmínek lze na podklad aplikovat tzv. „zpevňovací nátěr“ v podobě hloubkové penetrace nebo vyrovnávací nivelační stěrky (doba schnutí standardní vyrovnávací hmoty je cca. 48 hodin na 3 mm tloušťky a každý další 1 mm/24h v závislosti na klimatu – vlhkost do 50 %, teplota min.20 °C, viz ČSN 49 2120).

Poznámka: vhodnost druhu a typu zpevňovacího nátěru a nivelačních hmot konzultujte s odbornou firmou v závislosti na typu použitého lepidla při celoplošném lepení a druhu materiálu podkladu.

MOŽNÉ DRUHY POVRCHŮ PRO POKLÁDKU:

Betonový potěr

• Maximální vlhkost 2,5 % (hmotnostní), 1,25 (CM hodnota).

• Při podlahovém topení maximálně 2 % (hmotnostní), 0,85 (CM hodnota).

Anhydrit

• Maximální vlhkost 0,5 % (hmotnostní), 0,5 (CM metoda).

• Při podlahovém topení maximálně 0,3 % (hmotnostní), 0,3 (CM metoda).

Stávající dlažba

• Přesvědčte se, že dlažba je pevně spojená s podkladem, nesmí být uvolněná.

• Povrch dlažby důkladně odmastěte.

• Zkontrolujte rovinnost (max.2 mm/2 m).

• Dlažbu zdrsněte a povrch dlažby vysajte.

Stávající dřevěná podlaha

• Vlhkost stávající dřevěné podlahy do max. 10%.

• Podlahu zbavte starých nátěrů přebroušením.

• Zkontrolujte rovinnost (max.2 mm/2 m).

Suché skladby podlah (systémové desky, sádrovláknité desky, cementovláknité desky apod.)

• Třívrstvé podlahy ESCO lze lepit na různé druhy systému suché skladby.

• Konkrétní možnosti pokládky a přípravu podkladu pro systémové desky konzultujte s technikem daného materiálu, na který se chystáte pokládat – lepit podlahy ESCO.

• Další možnost je konzultace s odbornou podlahářskou firmou, který má s technologií zkušenosti.

Poznámka: podrobné požadavky na hrubé podkladové podlahy naleznete v normě ČSN 74 4505. V případě nejasností nebo jakékoliv pochybnosti se obraťte na odbornou firmu.

 Druhy povrchů

4. KONTROLA DODANÉ PODLAHY

Důležité UPOZORNĚNÍ! Před instalací si řádně zkontrolujte dodanou podlahu. Po instalaci této podlahy již nebude brán zřetel na vady, které jste mohli zachytit již před pokládkou. Položená podlaha je posuzována jako podlaha bez závad.

• Zkontrolujte, jestli je dodaná podlaha v souladu s objednanou podlahou (druh, odstín, kvalita atd.).

• Zkontrolujte, jestli se shoduje dodané množství podlahy s objednaným množstvím.

• Zkontrolujte vlhkost jednotlivých dodaných dílců namátkovým měřením (hodnoty viz Esco Technické specifikace).

• Zkontrolujte kvalitu povrchové úpravy a případné mechanické poškození dílců.

5. INSTALAČNÍ MATERIÁL

K instalaci podlahy na již připravený podklad doporučujeme následující materiál a vybavení:

• Lepidlo a odpovídající zubovou stěrku

• Čistící ubrousky na lepidlo

• Dřevěnou nebo silonovou dorážecí desku

• Vymezovací klíny na dilatační spáry

• Gumovou paličku a doklepávací kladivo

• Stahovací popruhy (1ks na 1mb)

• Metr

• Tužku

• Laser

• Pokosovou pilu

• Přímočarou pilu

• Stolní nebo ponornou pilu s vodící lištou

• Ruční pilku nebo elektrickou pilu na podřezání obložek

• Vysavač

• Tavnou pistoli a sponkovačku na lišty

• Pistoli na tmely, lepidla

6. INSTALACE/ POKLÁDKA

Díky přirozené charakteristice dřeva doporučujeme rozbalit minimálně třetinu plochy pokládané místnosti předem a vhodně si rozdělit prkna tak, aby barevné odchylky a rozdíly ve struktuře dřeva byly rovnoměrně rozloženy po celé místnosti. Zvolte si směr pokládky. Doporučujeme jednotlivé dílce položit ve směru světla nebo ve směru nejdelší stěny. Na základě vaší úvahy můžete použít i jiný směr pokládky. V případě pokládky vzoru Chevron nebo stromeček začněte s pokládkou vždy podél středové osy místnosti.

 

6a. CELOPLOŠNÉ LEPENÍ

• Výběr druhu lepidla závisí na druhu podkladu (beton, anhydrit, dřevo, sádrovláknité desky, cementovláknité desky) a druhu podlahy (masiv nebo vícevrstvá). O kompatibilitě vámi použitého lepidla a připraveného podkladu se poraďte s výrobcem tohoto lepidla.

• Nejprve si rozměřte místnost a zjistěte odchylky úhlů stěn místnosti.

• Začněte vymezením dilatační spáry, kterou si upravíte pomocí dilatačních klínů. Dilatační spára by měla být velká 1-1,5 mm na 1 m délky místnosti (čím větší dilatační spára, tím menší riziko deformace podlahových dílců). Tato dilatace je dostačující, pakliže dodržíte doporučenou relativní vlhkost vzduchu 40–60%.

• Lepidlo naneste rovnoměrně po celé ploše pomocí zubové stěrky. Doporučená spotřeba lepidla je obvykle 900–1250 g/m2 v závislosti na použitém druhu lepidla a na velikosti zubové stěrky. Obvykle se používá stěrka s nánosem 1000 g/m2 na vrstvené podlahy a 1250 g/m2 na masivní podlahy. Lepidlo nanášejte vždy na plochu maximálně 2-3 řad a vždy na podlahu, ne na podlahový dílec.

Poznámka: nepřekračujte časový interval mezi aplikací lepidla a pokládkou podlahového dílce (tento interval je uvedený v technickém listu použitého lepidla).

Důležité UPOZORNĚNÍ! LEPIDLO NIKDY NENANÁŠEJTE DO PERA A DRÁŽKY, POUZE NA PODKLAD.

• U první řady odřízněte pero z dílce.

• Založte si první řadu vždy touto částí ke stěně.

• Po dokončení řady použijte zbytek uříznutého prkna na začátek další řady. Tímto způsobem pokračujte i u ostatních řad.

• Dbejte na to, aby krátké spoje prken na sebe v sousedních řadách nenavazovaly, ale vždy byly uskočené o minimálně 30 cm.

• Jednotlivé řady vždy doklepávejte tak, aby dílce na sebe těsně navazovaly a netvořily se spáry. Při doklepávání dbejte na to, aby nedošlo k poškození dílců. K doklepávání můžete použít odřezek dílce.

Důležité UPOZORNĚNÍ! Dilatační spára musí být po celém obvodu podlahy, a to i v případě vestavěného prvku v místnosti (například sloup). Dilatační spáru doporučujeme i mezi dveřmi jednotlivých místností.

• Blok položené podlahy ve směru šířky prken < 10 m u vícevrstvé podlahy, < 8 m u masivní podlahy = dilatujte pouze po obvodu místnosti

• Blok položené podlahy ve směru šířky prken ≥ 10 m u vícevrstvé podlahy, ≥ 8 m u masivní podlahy = dilatujte po obvodu místnosti a jednou další dilatační spárou na každých 10 m u vícevrstvé podlahy a 8 m u masivní podlahy.

 

6b. PLOVOUCÍ ZPŮSOB PRO SPOJ PERO/DRÁŽKA

• Podklad zbavte případných nečistot pomocí vysavače nebo koštěte.

• Jako podklad pod dřevěnou podlahu použijte vhodnou podložku pod plovoucí podlahy. Nezapomeňte rozlišit podložky na podlahové topení. Podložku rozviňte po podlaze a sesaďte k sobě, přelepte páskou. Na podložce nechte u stěny 10 mm dilataci. Poznámka: pod podložku MUSÍTE použít vhodnou parozábranu(folii) ujistěte se, že v parozábraně nejsou žádné díry. Přeložte jí 20 cm přes sebe a přelepte paronepropustnou lepící páskou. U stěn jí nechte cca 5cm více, ty pak seříznete po pokládce s výškou podlahy.

• Rozměřte místnost a zjistěte odchylky úhlů stěn místnosti.

• Začněte vymezením dilatační spáry, kterou si upravíte pomocí dilatačních klínů. Dilatační spára by měla být velká 1-1,5 mm na 1 m délky místnosti (čím větší dilatační spára, tím menší riziko deformace podlahových dílců). Tato dilatace je dostačující, pakliže dodržíte doporučenou vzdušnou vlhkost 40–60%.

• U první řady odřízněte pero z dílce a do drážky naneste lepidlo (používejte lepidlo s úzkým nástavcem). Poznámka: používejte lepidlo vhodné na montáž lepením plovoucích podlah, například disperzní lepidlo D3.

• Založte si první řadu vždy perem ke stěně.

• Po dokončení řady použijte zbytek uříznutého prkna na začátek další řady. Tímto způsobem pokračujte i u ostatních řad.

• Dbejte na to, aby krátké spoje prken na sebe v sousedních řadách nenavazovaly, ale vždy byly uskočené o minimálně 30 cm.

• Jednotlivé řady vždy doklepávejte tak, aby dílce na sebe těsně navazovaly a netvořily se spáry. Při doklepávání dbejte na to, aby nedošlo k poškození dílců. K doklepávání můžete použít odřezek dílce.

Poznámka: ke stažení dílců můžete použít i stahovací popruhy (stahujte jemně).

• Odřežte dílce poslední řady na požadovanou šířku, nezapomeňte na prostor pro dilatační spáru.

Důležité UPOZORNĚNÍ! Dilatační spára musí být po celém obvodu podlahy, a to i v případě vestavěného prvku v místnosti (například sloup). Plovoucím způsobem nesmí být bez dilatace položena plocha větší než 30 m2.

6c. MONTÁŽ MASIVNÍCH PRKEN MECHANICKÝM PŘIPEVŇOVÁNÍM NA DŘEVĚNOU PODKLADOVOU DESKU

• Založte si první řadu vždy drážkou ke stěně.

• Hřebíky, vruty, popřípadě spony veďte pod úhlem 45° k ploše dílce do horní hrany pera (k patě pera).

• V případě vrutů si předvrtejte otvor včetně vyhloubení náběhu na hlavičku vrutu.

• Spojovací prostředky umístěte vždy na začátek a na konec dílce a pak dále po cca. 30 cm po celé délce pera.

• Dále postupujte (směr pokládky, dilatační spáry, dořezy) stejným způsobem jako u montáže celoplošným lepením, viz 6a.

6d. INSTALACE PODLAHY S PODLAHOVÝM TOPENÍM

Důležité UPOZORNĚNÍ! K instalaci na podlahové topení používejte vždy celoplošné lepení. Můžete použít systém teplovodního i elektrického topení, které je zalité v podkladu. Vhodnost vámi vybraného systému vždy konzultujte s odbornou firmou ještě před samotnou montáží podlahového topení.

• Tepelný odpor a tepelnou vodivost jednotlivých konstrukcí naleznete na webu www.escopodlahy.cz, popřípadě na www.escogroup.eu.

• Vlhkosti podkladu viz kapitola 3 druhy povrchů.

• Ještě před montáží musí být provedena nátopová zkouška – vyžadujte u odborné firmy, která provedla realizaci podlahového topení včetně písemného záznamu nebo proveďte nátopovou zkoušku dle nátopového diagramu v ČSN 492120.

• Při montáži podlahy na podlahové topení postupujte (směr pokládky, dilatační spáry, dořezy) stejným způsobem jako u montáže celoplošným lepením, viz 6a.

Důležité UPOZORNĚNÍ! Teplota na povrchu dřevěné podlahy nesmí překročit 28 °C. Podlahu nezakrývejte koberci ani jiným izolačním materiálem. Podlahové chlazení dubových podlah

• Podlahové topení lze využít i jako podlahové chlazení, nutná je však regulace procesu chlazení

• Teplota podlahy na povrchu musí být nižší maximálně o 5 °C než aktuální teplota v místnosti

• Teplota chladicího média musí být nižší maximálně o 7 °C než aktuální teplota v místnosti

• Pokles teploty chladicího média i teploty podlahy musí být plynulý a pozvolný.

• Rozsah teplot chladicího média musí být v rozmezí 18–24 °C

DOPORUČENÍ

Doporučujeme automatizovanou regulaci s čidly v místnosti a v chladicím okruhu z důvodu snadnějšího hlídání předepsaných minimálních a maximálních teplot. Při nedodržení těchto hodnot může vzniknout na povrchu podlahy nebo na styku podkladu a podlahy kondenzace. Tato kondenzovaná kapalná voda může výrazně ohrozit vzhled a životnost podlahy a snížit bezpečnost jejího užívání. V takovém případě ztrácí podlaha záruku od výrobce

Důležité UPOZORNĚNÍ!

• Na podlahové chlazení je možné instalovat jen ty podlahy ESCO, které byly schváleny pro podlahové vytápění a jejich celkový tepelný odpor je nižší než 0,15 m2K/W. Jedná se o podlahy do maximální tloušťky 15 mm. Tepelné odpory jednotlivých typů podlah naleznete na produktových kartách, které jsou k dispozici na našich webových stránkách.

• O vhodnosti využití instalovaného podlahového topení jako podlahové chlazení se vždy poraďte s odbornou firmou, která Vám podlahové topení realizuje

• Chlazení není vhodné pro podlahy položené plovoucím způsobem.

7. DOHOTOVENÍ

Okrajovou mezeru (dilatační spáru) zakryjte podlahovými lištami. Možnosti uchycení podlahových lišt:

• Lepením ke stěně (můžete použít například montážní lepidlo v tubě nebo profesionální tavné lepidlo aplikované tavnou pistoli).

• Sponkování ke stěně (v případě stěny ze sádrokartonu, lepením).

• V případě teplovodních trubek ústících do podlahy zakryjte otvor například dřevěnou rozetou, nezapomeňte na dilataci kolem trubek a všech pevných konstrukčních částí.

UPOZORNĚNÍ: Lišty nikdy nelepte ani nefixujte k podlaze, pouze ke stěně.

Návod si můžete stáhnout i v PDF.