Obchodní podmínky

Všechny potřebné dokumenty pro obchodování se společností PODLAHY PLOTZ s.r.o. jsou k dispozici ke stažení níže.

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRAVIDLA ŘAZENÍ NABÍDEK 2023

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 2023

POUČENÍ O SOUBORECH COOKIES 2023

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ RECENZÍ 2023

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 2023

REKLAMAČNÍ LIST 2023

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti PODLAHY PLOTZ s.r.o.,

pro prodej zboží, provoz půjčovny a realizace pokládky podlah, prostřednictvím internetového obchodu umístěného na adrese https://www.podlahyplotz.cz/ a na naší kamenné prodejně

Informace, které byste neměli přehlédnout:

➔    Způsob platby a možnost doručení si můžete vybrat během objednávkového procesu.

➔    Stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU s námi uzavíráte kupní smlouvu k danému zboží a jste povinni nám zaplatit kupní cenu.

➔    Prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailu či telefonu nám můžete sdělit informace, které budou sloužit k vypracování nabídky a následné rezervace vámi zvoleného nářadí a/nebo stroje.

➔    Prostřednictvím našeho e-shopu, e-mailu či telefonu máte možnost poptat i naše další služby (realizace projektů pokládky podlah, koberců nebo jejich renovace).

➔    Bližší informace o reklamacích a vratkách najdete v našem reklamačním řádu.

➔    Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, proč a jak, najdete v zásadách zpracování osobních údajů.

 

 1. KDO JSME?

  PODLAHY PLOTZ s.r.o.
  sídlo: T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany (dále jen „adresa sídla“)
  IČO: 068 99 722
  DIČ: CZ06899722
  společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 41203
  (dále jen „PODLAHY PLOTZ“, “prodávající” nebo „my“),

 2. JAK SE S NÁMI MŮŽETE SPOJIT?

  Kde nás najdete:
  T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany (dále jen „prodejna“)
  Telefon:
   +420 469 811 911;
   +420 602 408 489 - ústředna
   (v pracovních dnech v čase 9:00-12:00 a 13:00-17:00)
  E-mail: info@podlahyplotz.cz

 3. JAKÉ JSOU DALŠÍ POJMY, KTERÉ SE V NAŠICH OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH OPAKUJÍ?
  • elektronická adresa: adresa elektronické pošty zákazníka uvedená v uživatelském účtu, v objednávce či v jiném našem formuláři;
  • e-shop: náš internetový obchod, který provozujeme na webové stránce https://www.podlahyplotz.cz/;
  • kupní smlouva: závazek obsahující celou řadu práv a povinností - nás jako prodávajícího a vás jako kupujícího, který společně uzavíráme na základě vaší objednávky našeho zboží a/nebo služeb na našich webových stránkách;
  • nájemné: cena, kterou se zavazujete zaplatit za nájem nářadí nebo stroje, podle uzavřené nájemní smlouvy;
  • nájemní smlouva: závazek, který vzniká mezi námi jako pronajímatelem a vámi jako nájemcem ohledně zvoleného a poptávaného nářadí v našem e-shopu podle podmínek stanovených v těchto VOP a/nebo nájemní smlouvě;
  • občanský zákoník: zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník;
  • podnikatel: fyzická osoba nebo právnická osoba, která vyvíjí soustavnou podnikatelskou činnost - svým jménem, na svůj účet a za účelem dosažení zisku; řídíme se zásadou, že zákazník, který v objednávce uvede své IČO / DIČ či firemní údaje s námi právně jedná jako podnikatel;
  • půjčovna: provozujeme v rámci e-shopu také služby půjčení nářadí, které nabízíme, bližší informace najdete v těchto VOP;
  • realizace: nebo také realizace díla, tím se rozumí zejména pokládky podlah a koberců nebo jiných podlahových materiálů, renovace podlah a další služby a servis, které budeme nabízet na našem e-shopu;
  • spotřebitel: každá fyzická osoba, která právně jedná bez jakékoliv souvislosti se svou podnikatelskou činností nebo samostatným výkonem svého povolání;
  • VOP: tyto všeobecné obchodní podmínky, tj. pravidla, která zavazují nás i vás zejména při uzavírání kupní smlouvy;
  • webová stránka: internetová adresa https://www.podlahyplotz.cz/;
  • zákazník: jste to vy, kupující, ať už jste spotřebitel nebo podnikatel.

 4. CO PODLE ZÁKONA MUSÍME SDĚLIT VŠEM ZÁKAZNÍKŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY?
  1. Oprávnění prodávajícího a kontrolní orgány. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Ilustrační charakter fotografií zboží. Všechny fotografie na webové stránce mají pouze ilustrační charakter. Vezměte na vědomí, že odstíny barev zboží zobrazeného na webové stránce se může lišit od skutečné barevnosti vybraného zboží, a to podle nastavení barev Vašeho monitoru, ale i vlivem použití fotografií výrobce v menší kvalitě atp. Zboží doporučujeme vybírat podle vzorků, které máme k dispozici na naší prodejně.
  3. Zboží, cena, náklady. Popis našeho zboží a služeb včetně jejich hlavních vlastností naleznete na našich webových stránkách. Ceny zboží jsou uvedeny včetně DPH, včetně zákonem stanovených poplatků. Neúčtujeme si žádné dodatečné náklady na telekomunikační prostředky (např. pokud nám budete volat na naše telefonní číslo, zaplatíte pouze Vaši běžnou sazbu telefonického hovoru).
  4. Možnosti platby. Konkrétní podmínky platebních metod a možností dopravy jsou podrobněji popsány v průběhu samotné objednávky. Zboží Vám doručíme prostřednictvím dopravce, kterého si zvolíte z námi nabízených možností nebo si můžete zvolit osobní odběr u nás na prodejně.
  5. Závaznost objednávky. Odesláním objednávky stisknutím tlačítka „OBJEDNAT A ZAPLATIT“ v našem internetovém obchodě zákazník vytvoří závaznou objednávku, která zavazuje zákazníka k platbě. Zákazník má možnost před odesláním objednávky svou objednávku zkontrolovat a opravit nebo změnit, jak je podrobněji popsáno v části 7 těchto VOP.
  6. Závaznost VOP. Odesláním objednávky zároveň potvrzujete, že jste se seznámili se zněním těchto VOP.
  7. Práva zákazníka z vadného plnění. Práva zákazníka z vadného plnění, případně ze záruky, a podmínky jejich uplatnění jsou popsány v části 12 těchto VOP, anebo v našem reklamačním řádu.
 5. CO MUSÍME SDĚLIT ZÁKAZNÍKŮM SPOTŘEBITELŮM PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍM SMLOUVY?
  1. Právo na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel má právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodů (pokud není uvedeno jinak) ve lhůtě 14 dnů, která začíná běžet nejpozději:
   1. u kupní smlouvy ode dne převzetí zboží; nebo
   2. u kupní smlouvy s dodáním ve více kusech/částech, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   3. u kupní smlouvy, jejímž předmětem jsou pravidelné opakované dodávky zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

    s tím, že spotřebitel má právo odstoupit od kupní smlouvy i před časovým okamžikem specifikovaným v čl. 5.1.1 až 5.1.3 tak, že nám sdělí svůj záměr od kupní smlouvy odstoupit, a to jakýmkoliv jednoznačným prohlášením, například vyplněním a odesláním formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy či sdělením na náš e-mail: info@podlahyplotz.cz.
  2. Kdy NENÍ MOŽNÉ od kupní smlouvy ODSTOUPIT. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od následujících smluv:
   1. o dodávce zboží , které bylo upraveno nebo vytvořeno nebo upraveno na přání zákazníka nebo pro jeho osobu
    Vezměte prosím na vědomí, že zbožím upraveným na míru je např. i koberec, podlahové krytiny, PVC a/nebo lišty, které jsou upravené na Vámi požadované rozměry;
   2. o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančních trhů nezávislých na naší vůli, ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
   3. o dodávce zboží podléhajícího rychlé zkáze a zboží, které bylo po dodání nevratně smícháno s jiným zbožím;
   4. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které spotřebitel vyňal a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;
   5. o poskytování služeb, které jsme zcela splnili s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy;
   6. o dodávce zboží s rozměrovou odchylkou v maximální míře mínus 2 % a s jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylkou, a to pokud se jedná o kusové koberce (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady); a
   7. o dodávce s rozměrovou odchylkou +- 1% pokud se jedná o metrážní koberce (role) a/nebo podlahové krytiny – PVC (tyto rozměrové odchylky nejsou považovány za vady).
  3. Povinnost spotřebitele při odstoupení od kupní smlouvy. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, je povinen nám zaslat zpět zboží nabyté na základě kupní smlouvy, od které odstoupil, nejpozději do 14 dnů od okamžiku odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník spotřebitel je povinen zboží zaslat zpět nebo vrátit kompletní, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, veškeré dokumentace, čisté, nepoškozené a pokud možno včetně původního balení, ve stavu a v hodnotě, ve které je převzal. Dojde-li k odstoupení od smlouvy o poskytování služeb, kde již bylo započato s naším plněním na výslovnou žádost spotřebitele, a to před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, je nám spotřebitel povinen uhradit poměrnou část ceny za plnění poskytnutá do okamžiku odstoupení od smlouvy.
  4. Snížení hodnoty zboží. Zákazník v případě odstoupení od kupní smlouvy odpovídá za snížení hodnoty vráceného zboží nebo zpět zaslaného zboží, ke kterému došlo v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi a funkčností zboží. V případě, že nám bude vráceno poškozené či nekompletní zboží, započteme náš nárok na náhradu škody vůči kupní ceně, kterou požadujete vrátit. Budeme vždy hodnotit konkrétní případ, abychom zjistili míru poškození, znehodnocení zboží a určili jemu odpovídající sníženou hodnotu. O těchto krocích Vás budeme informovat na uvedenou elektronickou adresu (e-mailem) nebo telefonicky.
  5. Adresa pro vrácení zboží. Zasílejte/přineste zboží zpět na adresu: PODLAHY PLOTZ s.r.o., T. G. Masaryka 333, 538 21 Slatiňany. Náklady na vrácení zboží při odstoupení od kupní smlouvy hradí zákazník na své náklady. To platí i v případě, že zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou (především pro jeho velké rozměry atp.). V takovém případě ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. Konkrétní výši nákladů (v závislosti na rozměrech, váze a místě doručení zásilky atp.) naleznete zde.
  6. Vrácení kupní ceny. V případě odstoupení od kupní smlouvy ve lhůtě pro odstoupení jsme povinni spotřebiteli vrátit veškeré peníze, a to stejnou platební metodou, jako při přijetí peněz, nebo na vámi zvolený účet, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy. Vezměte na vědomí, že jsme oprávněni Vám peníze vrátit až ve chvíli, kdy od Vás obdržíme zpět vrácené zboží.
  7. Stížnosti. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím e-mailu info@podlahyplotz.cz.
  8. Mimosoudní řešení sporů. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem z kupní smlouvy.
  9. Evropské spotřebitelské centrum ČR. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  10. Recenze. Recenze je možné vkládat přímo na našich webových stránkách. Pokud se pro to rozhodneme, budete je moct vkládat i prostřednictvím webových stránek https://www.heureka.cz nebo https://www.zbozi.cz/. Informace o tom, jak jsou tyto recenze zpracovány prostřednictvím Heureka, Zboží a/nebo jiného subjektu, najdete na jejich webových stránkách. Recenze může vkládat zákazník, u kterého jsme ověřili, že u nás zboží opravdu nakoupil. Bližší informace najdete na našich webových stránkách. Více informací o tom, jak zpracováváme recenze vložené na našich webových stránkách najdete zde.
  11. Nepravdivé nebo neúplné recenze. Vyhrazujeme si právo nezveřejňovat recenze zákazníků, které jsou nepravdivé, obsahují nevhodné výrazy nebo nesouvisejí se zakoupeným zbožím.
  12. Řazení zboží. Pokud na našich webových stránkách přejdete do sekce řazení kategoriích zboží, měli byste vědět, že pro zobrazování zboží podle vámi preferovaných kritérií výběru používáme pravidla, se kterými se můžete blíže seznámit na našich webových stránkách zde.
  13. Újma způsobená nesprávnou či neúplnou informací. Zříkáme se jakékoliv odpovědnosti za újmu způsobenou nesprávnou či neúplnou informací nebo radou, a to zejména v případech, kdy dosažení určitého výsledku závisí na činnosti adresáta rady či jiných osob, případně na neovlivnitelných skutečnostech nebo na náhodě. Zříkáme se odpovědnosti za jakékoli následné škody vyplývající přímo nebo nepřímo z jakéhokoli použití video obsahu, které je poskytováno bez záruk na dosažení výsledku.
 6. REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET A VĚRNOSTNÍ PROGRAM
  1. Registrace. Nakupovat u nás můžete i bez registrace. Pokud se rozhodnete registrovat budete mít větší přehled o historii svých objednávek, stavu nové objednávky, věrnostního konta atp. Registraci zákazníka provedete na webové stránce vyplněním registračního formuláře. Pro vytvoření registrace je nezbytné potvrdit, že jste se seznámili s obsahem těchto VOP a se zásadami pro zpracování osobních údajů.
  2. Povinnost uvádět pravdivé a správné údaje. Při registraci na webové stránce obchodu a při objednávání zboží je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené zákazníkem v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
  3. Uživatelský účet. Pomocí emailu a zvoleného bezpečného hesla můžete vstupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen „uživatelský účet“), kde můžete mimo jiné provádět i objednávky zboží.
  4. Možnost zrušit uživatelský účet při jeho neužívání. Můžeme zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy zákazník svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy zákazník poruší své povinnosti z kupní smlouvy ve znění těchto VOP.
  5. Nutná údržba. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu.
  6. Věrnostní program. Registrovaní zákazníci mohou využívat výhod našeho věrnostního programu, pokud jej budeme nabízet. Jak náš věrnostní program funguje a jak se do něj můžete zapojit naleznete zde.
 7. JAK NA OBJEDNÁVKU A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
  1. Vytvoření objednávky. Vkládáním zboží do košíku, zvolením způsobu dopravy a platby za vybrané zboží, vyplněním kontaktních a fakturačních údajů vytváří zákazník na e-shopu svoji objednávku.
  2. Vlastnosti zboží. Zákazník je povinen se před dokončením objednávky seznámit s vlastnostmi, druhem a doporučeným způsobem užívání zboží (v našem případě je to například nutnost koberce, podlahové krytiny a PVC při pokládce celoplošně fixovat atp.). Vezměte prosím na vědomí, že zboží řezané z různých rolí se může barevně odlišovat. Rozměrová odchylka u kusových koberců může činit mínus 2 % a jakoukoliv kladnou rozměrovou odchylku; a u metrážních koberců (rolí) a a/nebo podlahových krytin – PVC je třeba počítat s rozměrovou odchylkou +- 1%. Provedením objednávky zákazník potvrzuje, že se s těmito informacemi seznámil a že těmto rozumí.
  3. Kontrola objednávky. Před dokončením objednávky je zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil.
  4. Proces odeslání objednávky. Objednávka je odeslána kliknutím na tlačítko „ODESLAT OBJEDNÁVKU” a proces objednávky je tím ukončen. Odesláním objednávky potvrzuje zákazník, že odsouhlasil tyto všeobecné obchodní podmínky a četl naše zásady zpracování osobních údajů.
  5. Pravdivost údajů vyplněných v objednávce. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Pokud bude při zpracování objednávky zjištěno, že byly použity zjevně nepravdivé nebo neúplné údaje, můžeme objednávku odmítnout, o čemž budete vyrozuměni e-mailem. Zákazník může být odpovědný za škodu, kterou uvedením záměrně nepravdivých nebo nesprávných údajů způsobí.
  6. Dodatečné potvrzení objednávky zákazníkem. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat zákazníka o dodatečné potvrzení objednávky (například e-mailem nebo telefonicky) a dále je oprávněn požádat zákazníka o upřesnění správnosti výběru množství zboží.
  7. Kdy dochází k uzavření kupní smlouvy? K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem stisknutí tlačítka "ODESLAT OBJEDNÁVKU”.
  8. Potvrzení objednávky prodávajícím. Zákazník, který dokončí objednávku, od nás obdrží automatické potvrzení o doručení objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka.
  9. Naše povinnosti. Uzavřením kupní smlouvy se zavazujeme předat Vám zakoupené zboží a umožnit Vám nabytí vlastnického práva ke zboží. Pokud prostřednictvím objednávky využíváte také naši půjčovnu nářadí a strojů, bližší údaje jsou uvedeny v části 14 těchto VOP.
  10. Povinnosti zákazníka. Vy se uzavřením kupní smlouvy zavazujete zboží převzít a uhradit nám cenu zboží. Uzavřením nájemní smlouvy se zavazujete převzít řádně a včas předmět nájmu a uhradit nájemné.
  11. Kopie VOP a formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy. Zákazník obdrží kopii uzavřené kupní smlouvy, tj. aktuální znění těchto VOP na elektronickou adresu zákazníka. Zákazník spotřebitel rovněž obdrží formulář pro odstoupení od kupní smlouvy v zákonné lhůtě.
  12. Komunikační prostředky na dálku. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  13. Telefonická objednávka. Zákazník může učinit svou objednávku zboží také telefonicky. Zákazník, který takto dokončí objednávku, od nás obdrží potvrzení o vytvoření objednávky včetně celkové ceny za zboží a náklady spojené s balením a dodáním zboží zvolené zákazníkem na adresu elektronické pošty zákazníka, kterou uvedl v telefonickém hovoru, spolu s těmito VOP, reklamačním řádem, zásadami zpracování osobních údajů a formulářem pro odstoupení od kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy dojde okamžikem doručením potvrzení o přijetí objednávky na adresu elektronické pošty zákazníka uvedenou v objednávce.
 8. CENA ZBOŽÍ A ZPŮSOBY PLATBY
  1. Cena. Všechny ceny zboží jsou uvedeny v českých korunách (Kč) a jsou uvedeny včetně DPH. Cena zboží je platná po dobu, po kterou je zobrazena na webové stránce e-shopu, to ale neznamená, že nemůžeme s některými našimi zákazníky uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  2. Způsob platby. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží podle kupní smlouvy nám můžete uhradit způsoby uvedenými v druhém kroku objednávky (Doprava a platba), a to zejména:
    1. online platební kartou;
    2. online bankovním převodem;
    3. na dobírku;
    4. hotově nebo platební kartou na prodejně.

   Způsob platby zákazník zvolí v průběhu objednávky.
  3. Záloha na cenu zboží. Můžeme po zákazníkovi požadovat zálohu či jinou obdobnou platbu.
  4. Náklady na balné a dopravné. Na webových stránkách našeho e-shopu naleznete také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Výše nákladů spojených s balením a dodáním zboží bude záležet zejména na vybraném zboží, dopravci a místě, kam bude zboží doručeno.
  5. Cena za dodání zboží. Společně s kupní cenou je nám zákazník povinen zaplatit také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží a případný příplatek za zvolený způsob platby. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Před závazným dokončením objednávky bude zákazník informován o konečné ceně obsahující i náklady balného a dopravného.
  6. Slevy z ceny zboží. Případné slevy z ceny zboží námi poskytnuté zákazníkům nelze vzájemně kombinovat.
  7. Nereálná cena zboží. V případě zobrazení nereálné ceny v hodnotě 0 Kč (slovy nula korun českých) nebo zobrazení vysoce netržní ceny, kdy za netržní cenu je považována taková cena, která je pod naší nákupní cenou, si vyhrazujeme právo tuto položku odstranit z objednávky. Zákazník bude o této skutečnosti informován na elektronickou adresu zákazníka.
  8. Forma faktury. Sjednáváme si, že faktury budou zaslány elektronicky, a to na elektronickou adresu zákazníka.
  9. Dárkové poukazy. Nabízíme Vám možnost zakoupení dárkových poukazů v hodnotě, kterou nabízíme na e-shopu. Každý poukaz má svůj jedinečný kód a bude zaslán do 24 hodin po uhrazení kupní ceny na Váš e-mail. Je možné využít vždy jen celou výši poukazu, nikoliv jej využít po částech. Poukaz má platnost 12 měsíců od jeho zakoupení. Pro uplatnění dárkového poukazu na webových stránkách je nutné vyplnit pole v sekci slevový kód/kupón, kde uvedete jedinečný kód dárkového poukazu. Hodnota dárkového poukazu je odečtena z celkové ceny vašeho nákupu v košíku. Dárkový poukaz je také možné uplatnit v naší prodejně nebo také na naše realizace díla. Prosím vezměte na vědomí, že kód poukazu Vám bude zaslán v elektronické formě. Dbejte zvýšené opatrnosti s jeho dalším nakládáním. Falšování či pozměnění poukazu není dovoleno. Jeho falšování může být také trestným činem. Není možné odstoupit od kupní smlouvy v případě, že byl již dárkový poukaz využit.
 9. VŠE CO BYSTE MĚLI VĚDĚT O DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. Dodací doba zboží. Pokud je u zboží uvedeno, že je skladem, pak zpravidla expedujeme zboží s expedicí zboží 4 pracovních dnů od přijetí objednávky. Dodací doba bude zpravidla do 6 pracovních dnů. Tato dodací doba se netýká zboží, které bude upraveno na přání zákazníka (v těchto případech bude vždy individuálně sjednána doba dodání). Stejně tak se to netýká zboží, které je skladem u dodavatelů (dodáváme zpravidla do 14 dnů) či teprve ve výrobě (zde je dodací doba i 10 týdnů). Někdy se nám může stát, že zboží označené “skladem” se vyprodá v krátkém časovém okamžiku. Pokud by nastala situace, že bude zboží vyčerpáno a nebudeme schopni dodat Vámi objednané zboží ve stanovené době, pak Vás budeme kontaktovat, abychom se dohodli na dalším postupu. Někdy se může stát, že spolupracující dopravce nedodrží garantovanou dobu doručení zásilky k vám. Přesto uvedenou dobu dodání se snažíme dodržet a doručit objednávku k zákazníkovi vždy co nejdříve.
  2. Způsob dopravy, osobní převzetí. Zákazník má na výběr zvolit si dopravu zboží na zvolenou adresu v rámci ČR prostřednictvím našeho smluvního dopravce za přepravní cenu, která je uvedena v průběhu objednávky nebo si zboží může vyzvednout osobně na prodejně. Vezměte prosím na vědomí, že u některého druhu zboží (zejména vzhledem k jeho rozměrům a váze) spolupracujeme zpravidla pouze s jedním dopravcem specializovaným na tyto (nad)rozměrné zakázky.
  3. Převzetí zboží. Při přepravě zboží zákazníkovi spotřebiteli je námi zboží předáno v okamžiku, kdy dopravce předá zboží zákazníkovi na místě předání (zpravidla první dveře/vrata/brána v místě dodání určené zákazníkem). Právě okamžikem převzetí zboží zákazníkem přechází na zákazníka nebezpečí škody a nahodilého zhoršení kvality zakoupeného zboží. V případě osobního vyzvednutí si zboží zákazníkem se považuje zboží za dodané okamžikem převzetí zákazníkem či jinou osobou zákazníkem určenou.
  4. Náklady na zvláštní způsob přepravy. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku zákazníka, nese zákazník riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  5. Opakované doručení a náklady s tím spojené. V případě, že je z důvodů na straně zákazníka nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo určeno v objednávce, je zákazník povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  6. Škoda, která může vzniknout prodávajícímu nepřevzetím zboží. Nepřevezme-li zákazník spotřebitel zboží při jeho dodání dopravcem (to neplatí, pokud je zásilka viditelně poškozená a je třeba postupovat podle bodu 9.10 těchto VOP), zboží je následně vráceno Prodávajícímu a současně zákazník spotřebitel od kupní smlouvy neodstoupí ve lhůtě 14 dnů od marného doručení zboží, je prodávající oprávněn požadovat po zákazníkovi náklady účtované dopravcem na dodání zboží zpět prodávajícímu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý den uskladnění zboží a dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Tento poplatek za uskladnění jsme oprávněni účtovat také v případě, kdy si zákazník spotřebitel nevyzvedne zboží na prodejně, a to od 11. pracovního dne od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud si zákazník spotřebitel nevyzvedne zboží ani do 3 měsíců od tohoto oznámení, jsme oprávněni od kupní smlouvy odstoupit.
  7. Nepřevzetí zboží ve vztahu k podnikateli. Nepřevezme-li zákazník podnikatel zboží při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni požadovat po zákazníkovi náklady účtované přepravcem na dodání zboží zpět na naši adresu. Tento náklad představuje pro prodávajícího škodu, která vznikla porušením zákonných povinností zákazníka podnikatele ve smyslu § 2913 odst. 1 občanského zákoníku. Prodávající je současně oprávněn účtovat poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý den uskladnění zboží. Tento poplatek je prodávající oprávněn účtovat i v případě nevyzvednutí objednaného zboží na prodejně, a to od 11. pracovního dne od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí. Pokud zboží nebude převzato do 3 měsíců od naší výzvy, jsme oprávnění od kupní smlouvy odstoupit a zboží prodat. Výtěžek jsme oprávněni započíst na Vámi neuhrazenou kupní cenu, shora uvedené náklady a škodu, která nám vznikla.
  8. Nepřevzetí zboží upraveného na míru. Nepřevezme-li zákazník podnikatel a/nebo spotřebitel zboží upravené na míru při jeho dodání přepravcem, zboží je následně vráceno nám jako prodávajícímu, jsme oprávněni postupovat podle předchozích bodů 9.6 a 9.7 těchto VOP. Vedle toho vezměte na vědomí, že zboží upravené na míru s největší pravděpodobností již nebudeme schopni prodat dalšímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu si sjednáváme, že jsme oprávněni oproti kupní ceně započíst i škodu, která nám tímto vaším jednáním vznikne. Tato škoda představuje 30 % kupní ceny daného zboží bez DPH.
  9. Možnost ZAPOČTENÍ nároků. Nárok na úhradu nákladů za uskladnění zboží a nárok na náhradu škody porušením zákonných povinností zákazníka podle této části VOP jsme oprávněni v souladu s § 2913 občanského zákoníku, jednostranně započíst proti nároku zákazníka na vrácení kupní ceny. Totéž si sjednáváme i ve vztahu k nároku na náhradu škody dle bodu 9.8 těchto VOP a nákladům na dopravu.
  10. Povinnost zákazníka při převzetí zboží. Zákazník je povinen zboží při jeho převzetí zkontrolovat a přesvědčit se o jeho vlastnostech (zejména zda zákazník obdržel správný druh zboží, zda má zboží ujednanou jakost, zda zboží ve svém balení obsahuje vše, co podle návodu obsahovat má). V případě viditelného poškození zásilky dopravcem je zákazník povinen odmítnout převzetí takové zásilky a zaznamenat tuto skutečnost do protokolu dopravce. V opačném případě se vystavujete riziku, že pozdější reklamace poškozeného zboží nebude uznána a odpovědnost za škodu způsobenou dopravcem ponesete sami. Neneseme odpovědnost za škody způsobené dopravcem, případně pozdním doručením zboží, ať bylo zpoždění způsobeno z jakéhokoliv důvodu.
 10. VÝHRADA VLASTNICTVÍ
  1. Úplné zaplacení kupní ceny. Vyhrazujeme si u zákazníků výhradu vlastnictví ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny podle příslušné kupní smlouvy. To znamená, že pokud neuhradíte kupní cenu, nestanete se vlastníkem daného zboží.
  2. Výhrada vůči zákazníkům podnikatelům. Pro zákazníky podnikatele si vyhrazujeme vlastnictví ke zboží, dokud nejsou uhrazeny veškeré pohledávky, které vůči nim máme. Zákazník je povinen nakládat se zbožím s výhradou vlastnictví s řádnou péčí a pojistit je na své náklady dostatečně, pro případ poškození na hodnotu nového zboží.
 11. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRO PRODEJ PŘES E-SHOP
  1. Právo spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy pro prodej prostřednictvím e-shopu. Právo zákazníka spotřebitele na odstoupení od kupní smlouvy se řídí podle ustanovení uvedených v části 5 těchto VOP.
  2. Právo podnikatele na odstoupení od kupní smlouvy. Zákazníci podnikatelé mají právo na odstoupení od kupní smlouvy, které jim umožňují příslušné právní předpisy. Zákazník podnikatel nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů, toto právo přísluší pouze spotřebiteli. Pokud nám zákazník podnikatel neoprávněně vrátí zboží, upozorňujeme, že mu můžeme vyúčtovat náklady za skladování tohoto zboží podle bodu 9.6 a 9.7 těchto VOP a zároveň vyzveme zákazníka podnikatele ke zpětnému odběru tohoto zboží.
  3. Nezaplacená kupní cena. Pokud zákazník neuhradil řádně a včas kupní cenu, můžeme od kupní smlouvy odstoupit.
  4. Postup při vyprodání zásob. Jsme oprávněni odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob zboží, nebo z důvodu nedostupnosti objednaného zboží. Dále můžeme od kupní smlouvy odstoupit zejména v případě, kdy zákazník odmítl převzít zboží.
  5. Dárek. Pokud zákazník spolu se zbožím obdrží dárek a následně od kupní smlouvy s námi odstoupí, je povinen nám vrátit i tento dárek. Darovací smlouva mezi námi a zákazníkem je tedy uzavřena s tzv. rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy zákazníkem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti.
 12. CO KDYŽ BUDE MÍT ZBOŽÍ VADY
  1. Odkaz na občanský zákoník. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
  2. Odkaz na reklamační řád. Další práva a povinnosti stran související s naší odpovědností za vady zboží je upraveno v našem reklamačním řádu.
 13. KAMENNÁ PRODEJNA
  1. Okamžik uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem potvrzení objednávky ze strany zákazníka či jejím učiněním (například ústně - pokyn k uřezání koberce o určitých rozměrech či konkludentně - odevzdáním zboží na pokladně). Sjednáváme si výhradu vlastnického práva (blíže v čl. 10 těchto VOP)
  2. Zboží na zakázku. Pokud budete v naší prodejně kupovat zboží na zakázku, přizpůsobené na Vaše přání, pak si sjednáme, že vás v objednávce budeme informovat o době dodání zboží. Bude se jednat o předpokládaný termín doručení zboží na prodejnu, poté bude zboží dopraveno podle individuální dohody se zákazníkem. Jsme oprávněni účtovat předem zálohu, kterou se zavazuje zákazník zaplatit při zadání zakázky v prodejně. Doplatek kupní ceny zboží je splatný při převzetí zboží. Lhůta pro dodání zboží začíná běžet ode dne následujícího po dni uhrazení zálohy.
  3. Kde je místo plnění? Místem plnění je adresa prodejny, kde byla uzavřena kupní smlouva. Sjednáváme si, že zboží upravené na míru (na přání zákazníka) bude převzato nejpozději do 10 pracovních dnů od chvíle, kdy Vás k tomu písemně vyzveme, zpravidla e-mailem nebo SMS zprávou.
  4. Pokud nedojde k převzetí zboží. Pokud ze strany zákazníka dojde k porušení jeho povinnosti převzít řádně a včas zboží podle kupní smlouvy nebo zaplatit byť část kupní ceny (a to i po po uplynutí dodatečné lhůty), můžeme od kupní smlouvy odstoupit. Máme právo účtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč za každý započatý den prodlení s převzetím zboží. V prodlení bude zákazník ve chvíli marného uplynutí posledního dne pro převzetí zboží, pokud se nedohodneme v individuálním případě jinak (počínaje 11. pracovním dnem od obdržení oznámení o tom, že je zboží připraveno k vyzvednutí).
  5. Jaký bude postup, pokud nepřevezmete zboží upravené na přání? Pokud nepřevezmete zboží ve lhůtě 10 pracovních dnů od chvíle, kdy Vás k tomu písemně vyzveme, máme právo od kupní smlouvy odstoupit. Máme právo naúčtovat zákazníkovi poplatek za uskladnění zboží ve výši 30,- Kč bez DPH za každý započatý den prodlení s převzetím zboží. V prodlení bude zákazník ve chvíli marného uplynutí posledního dne pro převzetí zboží, pokud se nedohodneme v individuálním případě jinak. Vedle toho vezměte na vědomí, že zboží upravené na míru s největší pravděpodobností již nebudeme schopni prodat dalšímu zákazníkovi. Z tohoto důvodu si sjednáváme, že jsme oprávněni oproti kupní ceně a/nebo záloze na ni započíst (a/nebo požadovat uhradit) případně i škodu, která nám tímto vaším jednáním vznikne. Tato škoda představuje 30 % kupní ceny daného zboží bez DPH.
  6. Nemožnost vrácení. Neposkytujeme automaticky zákazníkům možnost vrácení nebo výměny zakoupeného zboží v zákonné lhůtě, kterou mají zákazníci spotřebitelé u koupě prostřednictvím našeho e-shopu. Vrácení takového zboží je možné pouze pokud se na tom předem dohodneme, a to pouze v případě, že zboží je vráceno v nepoškozeném obalu a nejedná se o zboží, které bylo upraveno dle požadavku zákazníka.
  7. Práva z vad. Vytýkání vad zboží se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, těmito VOP a reklamačním řádem.
 14. PODMÍNKY NÁJMU NÁŘADÍ A STROJŮ
  1. Poptávkový formulář. Na našich webových stránkách máte možnost poptat v online formuláři nájem vybraných nářadí/strojů. Můžete se na nás obrátit také telefonicky, e-mailem nebo na naší prodejně. Kontaktujeme Vás na e-mailovou adresu nebo telefonicky za účelem dohodnutí konkrétních podmínek nájmu.
  2. Nabídka. Až budeme znát všechny potřebné údaje pro vyhotovení naší nabídky, zašleme Vám ji na Vaši elektronickou adresu společně s individuálními podmínkami realizace.
  3. Co je předmětem nájmu. Jsme povinni zákazníkovi umožnit předání a řádné užívání po dobu trvání uzavřené nájemní smlouvy. Vy jste povinen předmět nájmu převzít, řádně užívat v souladu s jeho určením a předepsaným způsobem používání a zaplatit za toto užívání sjednané nájemné. Pokud to bylo mezi námi sjednáno, předáme Vám současně s předmětem nájmu také brusiva a/nebo jakýkoliv jiný materiál potřebný k užívání nářadí či stroje.
  4. Nájemní smlouva a kauce. Při převzetí předmětu nájmu bude v naší prodejně sepsána nájemní smlouva. Zákazník nám zaplatí vratnou kauci ve výši uvedené v kartě produktu, která je splatná před převzetím předmětu nájmu. Kauce bude zákazníkovi vrácena po skončení nájmu a řádném vrácení předmětu nájmu ve stavu, v jakém jej nájemce od nás jako pronajímatele převzal.
  5. Cena příslušenství, prodloužení nájmu a jednostranné započtení na kauci. Pokud zákazník bude mít zájem o prodloužení doby nájmu, musí nás o tom předem informovat a my prodloužení doby nájmu musíme předem písemně odsouhlasit (stačí i emailem). Zákazník uhradí kupní cenu za brusiva a jiný materiál potřebný k užívání nářadí či stroje při vrácení předmětu nájmu nám jako pronajímateli. Můžeme jednostranně započíst kupní cenu spotřebovaného příslušenství, nájemné v případě prodlouženého nájmu a případně smluvní pokuty oproti odpovídající části kauce. V takovém případě vrátíme zákazníkovi vratnou kauci poníženou o dlužnou kupní cenu za brusivo, případně za prodloužené nájemné nebo smluvní pokutu.
  6. Doba nájmu. V průběhu objednávky si zákazník zvolil dobu nájmu (cena je uvedena včetně DPH za dobu 24 hodin nebo za víkend). Pokud má zákazník zájem si sjednat delší dobu nájmu, bude potřeba zvolit požadovaný počet dnů (počítáno v hodinách). Nájemce je oprávněn užívat předmět nájmu během doby sjednané v nájemní smlouvě. Pokud nevrátíte předmět nájmu po ukončení účinnosti sjednané (případně prodloužené) doby nájmu, pak je toto jednání považováno za neoprávněné užívání předmětu nájmu bez právního důvodu. Pokud vrátíte předmět nájmu před uplynutím sjednané doby nájmu, jsme oprávněni požadovat nájemné za celou původně sjednanou dobu trvání nájmu.
  7. Prodlení s předáním předmětu nájmu. Pokud zákazník bude v prodlení s předáním předmětu nájmu po skončení doby nájmu, je zákazník povinen zaplatit další nájemné až do dne skutečného vrácení předmětu nájmu, ale také smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení s vrácením předmětu nájmu.
  8. Návody a bezpečnost práce. Zavazujeme se předat nájemci ke každému předmětu nájmu návody k obsluze a veškeré další dokumenty, nutné pro správné zacházení s nářadím nebo strojem a k užívání v souladu s bezpečností práce. Při převzetí předmětu nájmu v nájemní smlouvě svým podpisem stvrzuje, že od jste od nás všechny tyto dokumenty obdržel a budete se jimi řídit. Neodpovídáme za škody vzniklé používáním předmětu nájmu třetí osobou, pokud nestanoví občanský zákoník jinak.
  9. Odpovědnost zákazníka. Zákazník je povinen používat předmět nájmu pouze pro práce, pro které je určen. Nájemce používá předmět nájmu na vlastní odpovědnost a odpovídá za škody vzniklé jeho provozem.
  10. Zákaz úprav nebo změn. Zákazník je povinen zdržet se bez našeho předchozího písemného souhlasu provedení jakýchkoliv úprav, oprav nebo změn předmětu nájmu.
  11. Poškození, odcizení, ztráta předmětu nájmu a smluvní pokuta. Nájemce je povinen pronajímateli neprodleně a prokazatelně oznámit poškození, poruchu, havárii, ztrátu nebo odcizení předmětu nájmu. V případě poškození předmětu nájmu, je zákazník povinen tento okamžitě vrátit nám jako pronajímateli a my zajistíme opravu na náklady zákazníka. Při odcizení, ztrátě, zničení či předmětu nájmu nebo jeho části (příslušenství stroje) zaplatí zákazník nám jako pronajímateli smluvní pokutu ve výši 75 % z prodejní ceny předmětu nájmu, nebo jeho části (příslušenství). Prodejní cena, ze které se vypočítá případná smluvní pokuta, je uvedena v kartě produktu přiložené k nájemní smlouvě. Smluvní pokutu bude nájemce povinen uhradit do 14 dnů ode dne, kdy k tomu bude námi vyzván. Smluvní pokutu a/nebo její část můžeme rovněž započíst oproti nároku nájemce na vrácení kauce.
  12. Kontrola předmětu nájmu. Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli kontrolu stavu předmětu nájmu.
 15. PODMÍNKY REALIZACÍ
  1. Poptávkový formulář. Na našich webových stránkách máte možnost poptat v online formuláři naše realizace. Můžete se na nás obrátit také telefonicky, e-mailem nebo na naší prodejně. Prosím zadejte nám co nejvíce údajů o materiálech, místě realizace a dalších požadavcích. Kontaktujeme Vás na e-mailovou adresu nebo telefonicky za účelem vypracování nabídky.
  2. Nabídka. Až budeme znát všechny potřebné údaje pro vyhotovení naší nabídky, zašleme Vám ji na Vaši elektronickou adresu společně s individuálními podmínkami realizace.
  3. Přijetí nabídky (potvrzení objednávky). Ve chvíli, kdy naši nabídku přijmete bez výhrad (tj. potvrdíte-li objednávku, kterou obdržíte na vaši elektronickou adresu a/nebo pokud uhradíte v ní sjednanou zálohu), vzniká mezi námi smlouva o realizaci díla. My jsme povinni zajistit realizaci díla řádně a včas podle sjednaných podmínek v naší nabídce. Zákazník je povinen řádně a včas převzít a uhradit sjednanou cenu za provedenou realizaci, přičemž realizace díla může být převzata i s výhradami. Odmítnout převzetí je zákazník oprávněn, pouze jsou-li zřejmé podstatné vady provedené realizace díla (zejména je-li dílo nefunkční). Jiné vady nezbavují zákazníka povinnosti realizaci díla převzít, ani povinnosti zaplatit sjednanou cenu.
  4. Záloha. Pokud byla mezi námi sjednaná záloha na realizaci díla, zavazuje se ji zákazník uhradit ve sjednaném termínu splatnosti. Vezměte prosím na vědomí, že než bude záloha uhrazena nebude započato s realizací, tj. až po její řádné úhradě zajistíme potřebný materiál atp. Po dobu vašeho prodlení s úhradou zálohy se prodlužuje sjednaná lhůta pro realizaci.
  5. Zaměření. Sjednáme si s Vámi termín zaměření na místě realizace díla. Ve sjednaný termín se zákazník zavazuje nám umožnit zaměření. Zákazník je povinen zajistit, aby byl ve sjednaném termínu zaměření přítomen osobně nebo aby byla zaměření přítomna k tomu zmocněná osoba. Pokud zaměření bude znemožněno (zákazník ve sjednaný termín na místě realizace díla nebude přítomen) zavazuje se uhradit smluvní pokutu, která odpovídá součtu částky 1 500,- Kč a násobku vzdálenosti mezi naším sídlem a adresou zaměření (v celých kilometrech nahoře) a částky 20,- Kč/km. Tím není dotčeno právo na náhradu jakékoliv újmy.
  6. Zvýšené náklady realizace díla. Pokud nastane situace, že realizaci díla bude možné provést jen s vynaložením zvýšených nákladů, bude na to zákazník výslovně a před započetím realizace upozorněn. Odhadovanou kalkulaci zvýšených nákladů mu předem sdělíme. Pak budeme oprávněni naúčtovat tyto zvýšené náklady včetně ceny spotřebovaného materiálu.
  7. Práce dohodnuté na místě realizace díla. Cena za práce, které byly dohodnuty až při realizaci díla na místě (nikoliv typické práce, které byly zjištěny až při samotné realizaci díla), bude stanovena smluvně jako dodatek smlouvy. Termín splatnosti ceny za tyto práce je při převzetí realizace díla, pokud se nedohodneme jinak.
  8. Doprava. Způsob dopravy zboží do místa realizace díla a její cena budou mezi námi dohodnuty zpravidla e-mailovou komunikací, před uzavřením smlouvy.
  9. Povinnosti zákazníka. Pokud budeme zajišťovat dopravu zboží do místa realizace díla, zákazník se zavazuje vytyčit bezpečné místo vykládky zboží. V případě, že nám zákazník neposkytne součinnost při převzetí dodávky zboží pro realizaci díla, je povinen nám nahradit zejména náklady související dodáním zboží a újmu, kterou způsobil porušením této povinnosti. Pokud zákazník neumožní ve sjednaném termínu provést realizaci, zákazník souhlasí a bere na vědomí, že uhradí smluvní pokutu, která bude odpovídat výši nákladů na dopravu. Sjednaná smluvní pokuta nevylučuje náš nárok na náhradu újmy.
  10. Součinnost zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout součinnost potřebnou pro řádné a včasné provedení realizace díla, zejména zajištění odběru elektrické energie a vody na náklady zákazníka.
  11. Předání. Při předání realizace bude sepsán mezi námi předávací protokol (každý z nás dostane jedno vyhotovení). Pokud má realizace díla vady, musí být v protokolu uvedeny a bude také dohodnutý termín jejich odstranění. Po odstranění případných vad bude sepsán nový předávací protokol. Zavazujete se, že ve sjednaném termínu převzetí realizace díla budete na místě přítomný nebo zajistíte zástupce (předloží plnou moc). Pokud zákazník nebo zmocněný zástupce nebude v termínu převzetí realizace díla přítomný na místě realizace, bude platit, že realizace díla byla řádně předána okamžikem dokončení, bez výhrad.
  12. Práva z vad. Pokud budete uplatňovat práva z vad realizace, řídí se obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem těmito VOP a reklamačním řádem. Tam, kde hovoříme o kupní smlouvě ke zboží budou tyto části přiměřeně použity pro realizace.
 16. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Zásady zpracování osobních údajů. Ochrana osobních údajů našich zákazníků je pro nás velmi důležitá. Pravidla pro nakládání s osobními údaji a pravidla pro zasílání obchodních sdělení jsou upravena v našich zásadách zpracování osobních údajů.
  2. Cookies. Používáme tzv. soubory cookies, které mohou být ukládány na koncovém zařízení (buď na základě souhlasu, nebo k ochraně našich oprávněných zájmů). Preference si může zákazník nastavit přímo na našich webových stránkách, kde najde informace o používání souborů cookies.
 17. VYŠŠÍ MOC
  1. Co je vyšší moc. Za vyšší moc se pro účely těchto VOP považuje každá událost nezávislá na vůli PODLAHY PLOTZ, která brání ve splnění jeho povinností a kterou nebylo možné předvídat nebo její následky odvrátit či překonat. Za vyšší moc se považuje zejména přírodní katastrofa, požár, výbuch, záplavy, zemětřesení, teroristický útok, válka, stávka nebo jiné události (včetně situací způsobených v důsledku šíření nemoci COVID-19), které jsou mimo kontrolu smluvních stran.
  2. Vyloučení odpovědnosti prodávajícího. Po dobu trvání vyšší moci PODLAHY PLOTZ neodpovídá za neplnění svých povinností z kupní smlouvy, potažmo těchto VOP.
 18. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT NA ZÁVĚR
  1. Jakým právem se náš právní vztah řídí? Právní vztah mezi námi se bude řídit právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. To platí i v případě existence tzv. mezinárodního prvku. Jsme si však vědomi, že zákazník spotřebitel nemůže být touto volbou zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu země, kde má obvyklé bydliště.
  2. Závazek respektovat práva spotřebitelů. V případě neúmyslného rozporu ustanovení těchto VOP se zákonnými předpisy na ochranu spotřebitele mají přednost tato ustanovení a prodávající se zavazuje je takto dodržovat.
  3. Neplatné nebo neúčinné ustanovení VOP. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
  4. Vyloučení Vídeňské úmluvy. Smluvní strany si sjednávají, že výslovně vylučují použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, nebo také Vídeňská úmluva), a to v souladu s čl. 6 této úmluvy.
  5. Spory a příslušnost. Smluvní strany si dále sjednávají, že k řešení případných sporů z kupní smlouvy, kde je přítomen mezinárodní prvek, budou vždy místně a věcně příslušné soudy České republiky pro obvod Chrudim. Tím nejsou dotčena práva spotřebitelů podle zvláštních právních předpisů. Smluvním jazykem je český jazyk.
  6. Archivování kupní smlouvy. Kupní smlouva ve znění VOP je námi archivována v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.
  7. Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Nedílnou součástí těchto VOP je formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  8. Pokud si sjednáme odlišné podmínky uzavření kupní smlouvy. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.
  9. Nezbytnost přijetí VOP pro uzavření kupní smlouvy. Přijetí těchto VOP je dobrovolné, ale je nezbytné k vytvoření uživatelského účtu nebo objednávky zákazníkem.
  10. Platnost VOP. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2023 a ruší platnost předchozích obchodních podmínek.

 

Nyní Vám už nic nebrání v pohodovém nakupování.

 

ESHOP

   

REALIZACE A MONTÁŽE